خصوصیات آب آشامیدنی

شناسایی ویژگی هایی که در فرآیند تصفیه آب شرب ضروری به نظر می رسند و بایستی با استانداردهای موجود مطابقت داشته باشند عبارتند از:

ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی

 •  جامدات معلق
 •  کدورت
 •  رنگ
 •  طعم و بو
 •  دما

ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی

 •  کل جامدات محلول
 •  قلیائیت
 •  سختی
 •  فلزات
 •  مواد آلی
 •  مواد مغذی

ویژگی های بیولوژیکی آب آشامیدنی میکروارگانیسم های بیماریزا در آب

الف) باکتریها  : ۱٫وبا ۲٫حصبه ۳٫اسهال خونی باسیلی

ب) ویروسها  : ۱٫فلج اطفال ۲٫هپاتیت

ج) تک یاخته ها :۱٫آمیبیازیس ۲٫توکسوپلاسموزیس ۳٫ژیاردیازیس

د) کرم های انگلی  :۱٫آسکاریس   ۲٫ کرم های قلابدار   ۳٫تریکوسفال    ۴٫اکسیور یا کرمک    ۵٫همینولپیس نانا   ۶٫تنیاساژیناتا    ۷٫تنیااکینوکک    ۸٫شیستوزوماهماتوبیوم

خصوصیات آبهای سطحی

 • phاین آبها در حدود ۷- ۸ می باشد.
 • زلال هستند
 • مواد آلی موجود در این آبها در نقاط مختلف فرق می کند
 • معمولا ً آلوده به میکروارگانیسم ها هستند
 • مقدار آمونیاک، فنل و نیترات این آبها ممکن است زیاد باشد
 • ممکن است حاوی دترجنت،نفت،روغن و فلزات سنگین باشد
 • معمولا ً آبهای سطحی ناشی از کشاورزی حاوی نیترات و فسفات هستند

خصوصیات آبهای زیرزمینی

 • دی اکسید کربن ممکن است در این آبها زیاد باشد
 • ph این آبها معمولا ًدر حدود ۷/۹- ۶/۹ است
 • مواد معلق در این آبها بسیار کم است
 • این آبها ممکن است دارای ذرات شن باشند
 • معمولا ً مواد آلی در این آبها کم است
 • این آبها حاوی آهن محلول و گاهی منگنز محلول هستند که در اثر اکسیداسیون ذرات زرد – قهوه ای  در آنها ظاهر می شود
 • معمولا ً این آبها حاوی املاح زیاد می باشند
 • معمولا ً حاوی سختی می باشند (بیشتر سختی موقت)
 • در آبهای شور غلظت یون کلر و سدیم بسیار زیاد است

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email